توجه به تاثیر مورد انتظار Welcome.Place

ادرس Welcome.Place چیست؟ چالش اصلی: بحران پناهندگان در سراسر جهان + حمایت محدود بلند مدت برای شمول اجتماعی و اقتصادی توسط سازمان های غیر دولتی و دولت ها. تعداد پناهندگان و مهاجران در سراسر جهان در دهه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این [...]